Vedtægter for Tænketanken EUROPA

1. Navn og hjemsted
1.1 Tænketankens navn er Tænketanken EUROPA (”Tænketanken”).
1.2  Tænketankens hjemsted er Københavns Kommune.

2. Formål
2.1 Tænketankens formål er at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark.
2.2 Tænketankens formål er nærmere:

  • at bidrage til en nuanceret, faktabaseret og bred europapolitisk debat i Danmark,
  • at levere uafhængige, evidensbaserede og policy-relevante analyser om den interne udvikling i EU og dens konsekvenser for Danmark,
  • at levere uafhængige, evidensbaserede og policy-relevante analyser om, hvordan globale udviklingstendenser påvirker EU og Danmark,
  • at tilvejebringe solid viden om danskernes holdning til EU, og
  • at fungere som mødested og central videnspartner for inden- og udenlandske europapolitiske aktører.

3. Juridisk stilling og organisation
3.1 Tænketanken er en uafhængig selvstændig institution, som er etableret ved denne vedtægt som et ansvarsbegrænset samarbejde (”Samarbejdet”) mellem Dansk Industri og CO-industri (”Samarbejdsparterne”), jf. pkt. 13, og Samarbejdsparterne hæfter således ikke for de af Tænketanken påhvilende forpligtelser.
3.2 Tænketankens øverste ledelsesorgan er en bestyrelse (”Bestyrelsen”), jf. pkt. 4, som ansætter en direktør (”Direktøren”), der står for den daglige ledelse og drift af Tænketanken, jf. pkt. 9.

4.    Bestyrelsen
4.1 Bestyrelsen udgøres af Samarbejdsparterne, repræsenteret ved den til enhver tid siddende administrerende direktør i Dansk Industri og den til enhver tid siddende forbundsformand for CO-industri, og op til 6 andre medlemmer.
4.2 Bestyrelsen er selvsupplerende. Medlemmer af Bestyrelsen bør besidde en eller flere af følgende kompetencer:
• Erfaring med økonomi og ledelse på toplederniveau.
• Erfaring med forskning og/eller udvikling af tænketanke eller vidensbaserede institutioner.
• Erfaring med eller indsigt i fundrasing.
• Professionel erfaring med kommunikation.
• Viden om europapolitiske og/eller globale politiske forhold og udvikling.

4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på op til 4 år. Dog er Samarbejdsparternes repræsentanter, jf. pkt. 4.1, medlemmer af Bestyrelsen uden tidsbegrænsning.
4.4 Samarbejdsparternes repræsentanter, jf. pkt. 4.1, er skiftevis formand og næstformand for Bestyrelsen og skifter post hvert andet år i forbindelse med kalenderårets første bestyrelsesmøde.
4.5 Bestyrelsen kan udpege et andet medlem af Bestyrelsen som formand for denne. Den pågældende udpeges for et år ad gangen med mindre andet besluttes.
4.6 Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem af Bestyrelsen på dennes vegne varetager nærmere bestemte opgaver vedrørende Tænketankens ledelse. Den pågældende kan modtage et honorar for dette hverv.
4.7 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Tænketankens ledelse og økonomi.

5.    Bestyrelsens opgaver
5.1    Bestyrelsens opgaver er at: 
1)    ansætte Direktøren.
2)    godkende ledende medarbejdere.
3)    godkende strategi for Tænketanken, herunder for hvordan formålet med Tænketanken opnås, jf. pkt. 9.3.
4)    godkende Direktørens indstilling af medlemmer til Advisory Board (”Advisory Board medlemmer”), jf. pkt. 9.4.
5)    godkende årsregnskab for Tænketanken.
5.2     Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, jf. dog pkt. 15.

6.    Advisory Board
6.1 Advisory Board skal bestå af op til 25 Advisory Board medlemmer.
6.2 Direktøren udpeger medlemmerne af Advisory Board efter høring af Bestyrelsen. Advisory Board medlemmerne udpeges for en periode på fire år. Ved vakance kan nye medlemmer udpeges, således at Advisory Board hele tiden består af op til 25 medlemmer. 
6.3 Direktøren er formand for Advisory Board. Direktøren kan udpege et andet Advisory Board medlem som formand.
6.4 Direktøren kan vælge at tilknytte en eller flere af Tænketankens strategiske samarbejdspartnere til Advisory Board.

7. Advisory Boards opgaver
7.1 Advisory Board er alene et rådgivende organ, som rådgiver Direktøren om temaer og kommissorier for Tænketankens aktiviteter og projekter. Advisory Board kan foreslå Direktøren at iværksætte bestemte projekter, analyser m.v.
7.2 De enkelte medlemmer af Advisory Board kan ikke tages til indtægt for Tænketankens publikationer, analyser m.v.

8. Advisory Board møder
8.1 Advisory Board afholder møde (”Advisory Board møde”) mindst én gang halvårligt, som indkaldes af Direktøren. 
8.2 Bestyrelsens medlemmer modtager indkaldelse til Advisory Board møderne og kan deltage i møderne efter eget ønske.
8.3 Emner der af et medlem af Advisory Board eller et medlem af Bestyrelsen ønskes behandlet på et Advisory Board møde, skal indsendes skriftligt til Direktøren inden mødet.
8.4 Advisory Board møder ledes af formanden for Advisory Board, jf. pkt. 6.3. 
8.5 For hvert Advisory Board møde udarbejdes et referat hvoraf skal fremgå Advisory Boards holdning til de emner, som blev forelagt og drøftet på mødet. Endvidere skal referatet beskrive Advisory Boards eventuelle forslag til projekter, analyser m.v., jf. pkt. 7.1.
8.6 Direktøren er ansvarlig for, at referatet, jf. pkt. 8.5, bliver udarbejdet.

9. Direktøren
9.1 Direktøren ansættes af Bestyrelsen.
9.2 Direktøren skal varetage den daglige ledelse og drift af Tænketanken under ansvar for Bestyrelsen.
9.3 Direktøren skal udarbejde en strategi for hvordan Tænketanken opnår formålet, og forelægge strategien for Bestyrelsen, som skal godkende denne, jf. pkt. 5.
9.4 Direktøren skal høre Bestyrelsen forud for at Direktøren udpeger medlemmer af Advisory Board, jf. pkt. 6.2.
9.5 Direktøren skal repræsentere Tænketanken overfor omverdenen.

10. Finansiering
10.1 Tænketanken finansieres gennem bidrag fra virksomheder, organisationer og fonde o.l. Derudover finansieres Tænketanken gennem bidrag fra Tænketankens medlemmer (”Støttemedlemmer”), jf. pkt. 11.
10.2 Tænketankens aktiviteter vælges og gennemføres uden hensyn til og uafhængigt af bidrag fra bidragsyderne, jf. pkt. 10.1.

11. Støttemedlemmer
11.1 Direktøren kan vælge at knytte virksomheder, organisationer, fagforbund eller enkeltpersoner nærmere til Tænketanken ved at tilbyde dem et støttemedlemskab.
11.2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere rammer for støttemedlemskaber, herunder størrelsen på Støttemedlemmernes bidrag.

12. Tegning
12.1 Tænketanken tegnes af Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Direktøren. Direktøren har almindelig stillingsfuldmagt. 
12.2 Bestyrelsen kan meddele Direktøren prokura, så Direktøren har tegningsret for økonomiske dispositioner, der træffes i forbindelse med Tænketankens almindelige drift.

13. Hæftelse
13.1 Der påhviler ikke Samarbejdsparterne, Bestyrelsesmedlemmerne, Advisory Board medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af Tænketanken påhvilende forpligtelser. For Tænketankens forpligtelser hæfter alene Tænketankens formue.

14. Regnskab
14.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

15. Vedtægtsændring og opløsning
15.1 Beslutning om ændring af denne vedtægt træffes af Bestyrelsen ved simpelt flertal. Dog kan ændring af pkt. 2 alene træffes ved tilslutning fra begge Samarbejdsparter. Beslutning om opløsning af Tænketanken kan alene træffes af Samarbejdsparterne i enighed.
15.2 Ved Tænketankens opløsning skal Tænketankens midler gives til almennyttige eller almenvelgørende formål i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Samarbejdsparterne træffer beslutning om anvendelse af formuen.

Senest revideret 2020.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.