Notat

Sådan styrkes Folketingets engagement i EU

Europaudvalget mødes i Folketingets mødeværelse 2-133

Resume Folketinget udgør sammen med de danske europaparlamentarikere den direkte repræsentation af danske borgere i EU, og Folketingets Europaudvalg har været kendt som et af de mest magtfulde Europaudvalg i EU. Det nuværende system er dog ikke gearet til den udvikling, EU’s lovgivningsproces har taget.

Europaudvalget kommer ofte for sent på banen i forhold til reelt at påvirke forhandlingerne i Ministerrådet. Behandlingen af lovforslag på EU-området når desuden sjældent videre ud i fagudvalgene trods det, at EU-lovgivningen ofte berører emner af betydning for fagudvalgenes arbejde. EU-debatten forbliver derfor snæver og blandt de få EU-ordførere fra partierne, der møder op til Europaudvalgets ugentlige møder.
 
Samtidig ses der i EU-landene flere tegn på, at befolkningerne føler sig hægtet af EU’s politiske beslutninger eller indtager direkte EU-skeptiske holdninger. Det gælder også i Danmark. Som modtræk hertil anbefales det at bringe EU’s beslutninger tættere på befolkningen, og at Folketinget involveres bedre og langt tidligere i EU´s beslutningsproces.

Tænketanken EUROPA giver i dette notat fem konkrete bud på, hvordan Folketingets europapolitiske engagement kan styrkes. Folketinget skal tidligere ind i behandlingen af EU-sager med stor betydning for Danmark, og et bredere udvalg af samfundsinteressenter skal inkluderes i processen. MEP’erne skal inddrages mere for at styrke kvaliteten og timingen af de europapolitiske drøftelser, og Folketingets fagudvalg skal involveres mere, så EU-debatten og muligheden for at påvirke Danmarks europapolitik bredes videre ud i Folketinget. Folketinget skal desuden kunne udfordre hvilke sager, der skal forelægges af regeringen til afgivelse af forhandlingsmandat.

Hovedkonklusioner
  • Folketingets behandling af EU sager skal styrkes, så det matcher de udviklinger EU's lovgivningsproces har gennemgået.
  • I det nuværende system risikerer Folketinget at påbegynde sin behandling af EU sager, når det reelt er for sent at påvirke forhandlingerne i Ministerrådet.
  • Europaudvalget bør sammen med fagudvalgene udvælge sager fra Kommissionens arbejdsprogram, som man vurderer kan få særlig betydning for Danmark, og som derfor bør følges tidligt og ekstra grundigt.
  • Fagudvalgsmedlemmer skal være tovholdere på sager af særlig betydning, gennem etablering af en ordførerordning, svarende til ordførersystemet i Europa-Parlamentet.
  • MEP’erne bør desuden deltage i den tidlige behandling af de udvalgte sager. Listen af udvalgte sager kan holdes opdateret i samarbejde med MEP’erne, der kan flage nye relevante sager, så snart de modtager Kommissionens konkrete lovforslag.
  • For at sikre, at EU’s beslutningsproces når bredere ud til borgerne, og at relevante samfundsparter får mulighed for at deltage og blive hørt i processen, skal der afholdes flere åbne høringer om de særligt udvalgte sager fra Kommissionens arbejdsprogram. Regeringen bidrager ved kvartalsmæssigt at sende en offentligt tilgængelig opdateret liste over de mest relevante nye lovforslag fra Kommissionen med en kort beskrivelse af hvert forslag.
  • Europaudvalget skal kunne udfordre regeringens beslutning om ikke at forelægge et lovforslag til mandatafgivelse. Det kan ske, hvis et parlamentarisk flertal baseret på antallet af mandater hvert parti repræsenterer i Europaudvalget støtter, at der afgives mandat til forhandling af det pågældende lovforslag.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.