Notat

Enorme vækstmuligheder i EU's indre marked

Indre marked kan øge velstand markant

Resume EU´s indre marked rummer et stort uforløst milliardpotentiale, der kan blive et afgørende bidrag til at sætte gang i væksten i den europæiske økonomi. Frem mod 2030 kan en mere offensiv satsning på at forbedre det indre marked give et permanent løft af det europæiske bruttonationalprodukt med 5-8 pct., viser en gennemgang af en række økonomiske analyser foretaget af Tænketanken EUROPA på grundlag af omfattende studier af den hidtidige økonomiske viden om effekterne af det indre marked.

Gennemgangen viser, at den samlede velstandsgevinst vil nå op på mellem 653 og 1.046 mia. euro frem mod 2030, hvis der skabes mere åben handel og større konkurrence i det indre marked.

Ved at lave en bedre og mere ensartet implementering af EU-reglerne, og ved at åbne det indre marked inden for blandt andet tjenesteydelser, det digitale område, energi og transport kan der skabes et løft af europæisk økonomi, der kan sikre højere velstand og bane vej for nye arbejdspladser.

Øget samhandel og større konkurrence i det indre marked vil økonomisk set have en større og længerevarende effekt end den investeringspakke på 315 mia. euro, som Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, lancerede den 26. november.

Tænketanken EUROPAs gennemgang af de økonomiske analyser peger på en række områder, hvor en ny bølge af indre markedsreformer kan give et hårdt tiltrængt løft af EU’s ellers svage vækst. Politisk lederskab på nationalt og EU-niveau vil være afgørende for at sikre opbakning bag reformerne.

Det er vigtigt, at værdien af en aftale om de nødvendige reformer kommunikeres ud i en bredere offentlighed, da en stigende del af befolkningen i Danmark som i resten af Europa er begyndt at tvivle på gevinsterne ved det indre marked og er bekymret for velfærden i lyset af arbejdskraftens frie bevægelighed. De fælleseuropæiske, økonomiske gevinster er dog så omfattende, at politikerne bør finde et fælles svar på de sociale og økonomiske udfordringer, som et stærkere indre marked vil give.

BEMÆRK: Tænketanken EUROPA afholder d. 4. februar 2015 en høring om det indre marked på Christiansborg. Læs mere om høringen her.

Hovedkonklusioner
  • Det indre marked har potentiale til at løfte EU’s BNP med 5-8 pct. frem mod 2030. Den økonomiske velstandsgevinst kan nå op på mellem 653 og 1.046 mia. euro.
  • Flere studier viser, at Danmark vil nyde godt af et stærkere indre marked. Beregninger viser, at det vil kunne medføre mellem 77.000 og 124.000 nye danske job frem mod 2030.
  • Det kræver, at EU-landene enes om at lave en række nye reformer, hvor det indre marked udvides til at omfatte energi og det digitale område. En mere ensartet og smidig implementering af det eksisterende regelsæt vil også være afgørende.
  • De reformer med udvidelse af det indre marked for energi, kapital og det digitale område, som den nye Europa-Kommission har annonceret i sit arbejdsprogram, er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men det er uvist, om der kan skabes den nødvendige politiske enighed mellem Europaparlamentet og medlemslandene. Der er derfor brug for et stærkt politisk lederskab.
  • Både i Danmark og i resten af EU falder befolkningens opbakning til det indre marked. Det er derfor afgørende, at der kan skabes bred enighed om en ny reformpakke i de enkelte medlemslande. 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.